New Page

Školní RG-SYSTÉMFH4K přístupový systém

...aneb konec školníků v Čechách


Elektronický přístupový systém se stává čím dál častější součástí běžného života a můžeme se s nim potkat skutečně téměř všude. Významnou mírou přispívá také ke zvýšení bezpečnosti ve školách. Systém kontroly vstupu v součinnosti s kamerovým systémem a dalšími zabezpečovacími systémy dokáže eliminovat rizika a usnadnit bezpečnost provozu školního zařízeni. To dokazuje i následující případová studie.


Výzva

Specializovaná soukromá škola investovala do projektu, který jí umožnil vyřešit bezpečnost prostor školy, celého školního areálu i jejich dalších organizačních složek. 
Srdce systému tvoří bezplatný OVLÁDACÍ SOFTWARE, který je po nakonfigurování řídících kontrolérů a periferií možné použít jako dohledový nástroj pro obsluhu.


U schodiště hlavního vstupu do areálu školy je umístěna KAMERA s technologií pro identifikaci tváří, která automaticky upozorňuje obsluhu na vstup nežádoucí osoby, uložené v databázi systému. Technologie je použita i v případě rozeznání handicapovaných studentů školy, kdy automaticky přivolává nájezdovou plošinu u schodů.

   

Na vchodech do budovy školy jsou na každém z bezúdržbových vstupních turniketů umístěny bezkontaktní čtečky RFID karet pro otevření zámků studentskými kartami. Samostatné branky pro handicapované studenty využívají čteček s prodlouženým dosahem pro otevírání bezbariérových dveří pro určené osoby.

        
Použity jsou karty . Ty díky jednotně použitému standardu slouží všem studentům i pro vstup do externí školní knihovny či do prostorů internátů na okraji města. Jakákoliv změna v pravidlech, uživatelích nebo jiných nastaveních je podle potřeby synchronizována prostřednictvím internetu s ostatními  systémy. 

Vchody jsou taktéž osazeny docházkovými terminály pro učitelský sbor a obslužní personál. Docházkový systém využívá stejných karet jako pro přístup a umožňuje jednoduchou evidenci docházky a online zjišťování reálné přítomnosti zaměstnanců ve škole.

         
Použití karet na vstupech je vyhodnocováno v softwaru podle nastaveného scénáře pro pohyb studentů či jiných osob v areálu školy. Jednotlivý studenti mají podle časového rozvrhu přístup jen do učeben a laboratoří jim určených, bez možnosti pohybu v nestřežených částech objektu či rizika úrazů apod.  

Na vstupní RFID čtečky do těchto prostor je uplatněno softwarové pravidlo povinnosti přihlášení nejprve vyučujícího učitele pro potvrzení jeho přítomnosti, aby se předešlo nekontrolované manipulaci s vybavením laboratoří.

V nastaveném čase přestávek je automaticky systémem zpřístupněna oddechová zóna a elektronicky spínanými výstupy kontrolérů je zapnut poslech školního rádia a odvětrávání zóny. Učebny, pokud systém detekuje, že v nich nikdo není, jsou uzamčeny.

Pro zamezení vjezdu na parkoviště v areálu školy nepovoleným vozům  byly namontovány závory a sloupy osazeny UHF čtečkami s dlouhým dosahem. Personál školy a zásobovací vozy vybaveny RFID kartami umístěnými za čelním sklem tak bez problémů a bezpečně zaparkují na svých parkovacích místech.   systém hlídá a porovnává maximální povolený počet vjetých a vyjetých vozů, aby nedošlo k nechtěnému přeplnění parkoviště. 

Systém  v objektu nastavil další automatické akce na základe splnění nastavených podmínek, jako je bezobslužné otvírání všech dveří v případe požárního poplachu, za alarmování objektu zabezpečovacím systémem po opuštění prostor poslední osobou apod. 

Pro zvýšenou bezpečnost jsou všechny vstupy do areálu i vnitřní přístupové body osazeny senzory otevření dveří. V případě násilného otevření vstupu bez použití autorizované RFID karty  systém okamžitě varuje obsluhu SMS správou nebo emailem.

V obslužném softwaru zobrazí okno s pohledem na situaci ze zvolené kamery CCTV systému a automaticky spouští nahrávání ve vysokém rozlišení pro spolehlivou dodatečnou identifikaci narušitele.

Tento bezpečnostní scénář je díky SW propojení mezi vstupy a výstupy kontrolérů, kamerového a poplašného systému využíván investorem i na jiné krizové situace vyžadující upozornění nebo přímý zásah obsluhy.

        

 

Přínos


Jak případová studie ukázala, samotné nasazení moderního přístupového systému jakož i jeho provázanost s dalšími prvky bezpečnosti, dovolilo investorovi úsporu provozních nákladů na obslužný personál a jednoznačně zvýšilo komfort ovládání vnitřní i vnější bezpečnosti školy jako celku.