Číslo smlouvy:

Variabilní symbol:

0

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

Poskytovatel služeb:

Roman Gahura

Včelín 1061, 768 24 Hulín Tel: +420 777 063 956, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.rg-system.cz

IČ: 67525423 , DIČ: CZ7909264396

Dále jen poskytovatel

Bankovní spojení: 1485938359/0800

Fakturační adresa zákazníka: Jméno, příjmení :

Ulice, č.p.:

Dále jen zákazník

Obec, PSČ:

Adresa místa instalace

Jméno, příjmení :

Ulice, č.p.:

Pokud se neschoduje s fakturační adresou

Obec, PSČ:

Zodpovědná osoba:

Jméno, příjmení :

Telefon:

E-mail:

Číslo OP/CP:

Datum narození:

Přístupové jméno

PPPoE

Přístupové heslo

PPPoE

Název tarifu

 

Perioda plateb *

Distribuce faktury

nehodící se škrtněte

E-mail/Česká pošta**

Inzerovaná rychlost

(Mb/s)

Běžně dostupná rychlost

(Mb/s)

Minimální rychlost (Mb/s)

Parametry zvoleného

tarifu

Celková cena dle

zvoleného tarifu a

periody plateb - s DPH

Download/Upload

Download/Upload

Download/Upload

 

Poznámka:

Na uvedené adrese instalace je možné s níže instalovaným přístupovým zařízením dosáhnout maximální rychlosti

(Download/Upload) Mb/s .

Instalované přístupové zařízení:

/

Platnost a učinnost smlouvy a jeji závěrečné ustanovení

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu zákazníkem a nabývá dnem spuštění telekomunikačních služeb zákazníkovy a sjednává se na dobu neurčitou

s minimálním plněním uvedeným v této smlouvě. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s platným ceníkem všeobecnými podmínkami,

které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zákazník uzavírá tuto smlouvu ajko projev svobodné vůle a nikoliv v tísni, ani za nápadně nevhodných

podmínek. Vypověď z této smlouvy musí být podána písemně na adresu poskytovatele, jeji účinnost nabývá platnosti počínaje následujícím

kalendářním měsícem od jejího dodání.

*

*

Perioda plateb - měsíční / čtvrtletní / pololetní / roční

* Zasílání faktury českou poštou je zpoplatnědo dle ceníku české pošty

V______________________________ Dne_______________

Za poskytovatele

Za zákazníka

____________________

_____________________